NĂNG LỰC SẢN XUẤT:

1. Sản phẩm dạng bột:  Công suất  30.000 tấn/năm;  

2. Sản phẩm sơn trang trí gốc nước: Công suất  10.000 tấn/năm tương đương 8 triệu lít/năm

3. Sản phẩm sơn bảo vệ và trang trí gốc Alkyd: Công suất  1.000 tấn/năm

4. Sản phẩm sơn sàn Epoxy: Công suất  2.000 tấn/năm

5. Sản phẩm sơn bảo vệ kết cấu: Công suất  2.000 tấn/năm

6. Các sản phẩm trợ năng:  Công suất  1.000 tấn/năm 

TRỤ SỞ CHÍNH